REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Karuso, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia
i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się
z Regulaminem.


„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy karuso.pl działający pod adresem www.karuso.pl jest prowadzony przez Aleksandrę Karpińską z siedzibą pod adresem:
  Juliana Fałata 15A/11, 87-100 Toruń wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 388449200, posiadającą NIP: 8911634877, zwaną w niniejszym regulaminie karuso.

Dane kontaktowe:

ola.karpinska1312@wp.pl

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy karuso mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Jednocześnie zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 2. Informacje o produktach w sklepie karuso m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 

§ 2 DEFINICJE:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.karuso.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez karuso do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest karuso do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez karuso;
 9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez karuso i wskazana na stronie produktu;
 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez karuso, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 11. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 12. KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez karuso koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 15. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez karuso do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 16. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie karuso. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

 

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa karuso ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
 7. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
 1. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,
  ich cechy oraz liczbę;
 2. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
 3. imię i nazwisko Klienta;
 4. nazwę firmy (opcjonalnie);
 5. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
 6. aktywny adres e-mail Klienta;
 7. aktywny numer telefonu Klienta;
 8. sposób zapłaty.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 2. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu karuso wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. karuso może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 4. karuso nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

 

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do karuso na adres

ola.karpinska1312@wp.pl

pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez karuso potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. karuso może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży karuso zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  a Klient zobowiązuje się do zapłaty karuso Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci karuso Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym karuso w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

 

 

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie karuso podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. karuso może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać:
 1. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),
 2. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU,
 3. [Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 4. Przelewem na konto bankowe karuso :

ING Bank 28 1050 1979 1000 0092 8373 3807

KARUSO

ul.Franciszka Karpinskiego 1,

87-700 Aleksandrów Kujawski

 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od karuso potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
 2. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez karuso do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez karuso lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości
  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

 

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. karuso realizuje dostawy zamówionych produktów:
 1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL i INPOST na zasadach i zgodnie z regulaminem
  Firmy Kurierskiej dostępnym na stronie WWW pod linkiem
 2. zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
 1. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie karuso pod zakładką wysyłka
 2. karuso.kontakt@gmail.com

 

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto karuso, nie później jednak niż w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od karuso informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

 

§ 10 WYMIANA TOWARU

 1. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w karuso, nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów szytych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.
 2. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.
 3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do karuso najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
 4. W przypadku otrzymania od karuso potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
 5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

 

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy karuso wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu
  2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
 1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy

  ola.karpinska1312@wp.pl 2. karuso podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć do firmy karuso na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 4. karuso wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym karuso.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do karuso pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres karuso wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep karuso nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne karuso.PL zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

 

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym karuso Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp
  do nich osób trzecich)
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 14 RODO

Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej,
która znajduje się tutaj: Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

§ 15 Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec podmiotów innych niż Kupujący z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Kupującym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Kupujący może - zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Kupujący - jeżeli rzecz sprzedana ma wadę - może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10.
 7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Kupującego, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.
 9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 11. W terminach określonych powyżej, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 13. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 15-16 powyżej, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 14. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 15. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Kupującego, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. karuso może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez karuso w Sklepie Internetowym są własnością karuso i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30-04-2019 .

Produkty

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl